ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อบริเวณถนนมหิศวรยาตรา, ถนนรุ่งอรุณ, ถนนพิบูลรัตน์, ซอยโรงหวาย, บริเวณวัดเดิม และชุมชนส่วยใน

06 ก.พ. 67