นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมหารือกับ ผศ.ดร.สมพินิจ เหมืองทอง และ อาจารย์ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม

31 ส.ค. 64