นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้ และเตรียมจัดทำประมาณราคา เพื่อขอความช่วยเหลือในลำดับต่อไป

04 พ.ย. 64