ประกาศการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

05 มิ.ย. 61