ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 9/2563

14 ต.ค. 63

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 บัญชีโอน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563