ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย 2555

17 ก.ย. 55

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย

เรื่องกำหนดระยะเวลาการประชุมสามัญและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยประจำปี ๒๕๕๕ และ

ัวนเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖ (รายละเอียดประกาศ)