ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถ เอกสารประกวดราคารถโดยสาร 12 ที่นั่ง คุณลักษณ์เฉพาะรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่อนสร้าง

01 ก.พ. 62

ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะแล