ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)

12 ต.ค. 64

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4