ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมายและนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

03 ก.พ. 64