ประกาศรายชื่อผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพ

19 ก.ค. 64