ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศผลการตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

07 เม.ย. 63