ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

19 ก.ย. 62

ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหา