ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 1)

02 ก.ย. 64