ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

28 มิ.ย. 67

ประกาศขยายเวลาภาษีที่ดินปี67