ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

24 ก.ย. 62

ประกาศ 1หลักการและเหตุผล 2โครงการพัฒนา(เปลี่ยนแปลง) แผนงานเคหะและชุ 3บัญชีครุภัณฑ์ (เปลี่ยนแปลง) 4บัญชีครุภัณฑ์(เปลี่ยนแปลง) คลัง 5บัญชีครุภัณฑ์(เปลี่ยนแปลง)ศึกษา 6โครงการเกินศักยภาพ แผนงานเคหะและชุมชน 7โครงการเกินศักยภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธร 8บัญชีครุภัณฑ์(เพิ่มเติม)