ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)

29 ก.ค. 63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง