ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

07 เม.ย. 64

การจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1