ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

15 ธ.ค. 63

แสดงรายการภาษีป้าย