ประชาสัมพันธ์โครงการ “โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก” ให้ข้าราชการครูและบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถประสานข้อมูลเพิ่มเติมกับโรงพยาบาลศุภมิตร ประสานงานโดยตรงกับผู้จัดการส่วนประสานงานศูนย์จักษุ ตามรายละเอียด

27 ก.พ. 66