ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ด้วย สภาเทศบาลตำบลพิมาย โดยประธานสภาเทศบาลตำบลพิมาย กำหนดนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

24 ก.พ. 66