ประชุมกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย

24 ต.ค. 66
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566
นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุตส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นางสาวกัญจนพร มีศิลป์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นางพุทธชาติ เหล่าปิ่นรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา, นายอาทิตย์ คำผา งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายและผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพิมาย ชั้น 2