ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566

05 ม.ค. 67
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นางสาวกัญจนพร มีศิลป์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย ชั้น 2 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในประชุม และหัวหน้าส่วนราชการฯ, สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอพิมาย และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพิมาย เข้าร่วมประชุม