ประชุมคณะทำงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอพิมาย

31 ม.ค. 67