ประชุมซักซ้อมมาตรการแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

23 ก.พ. 67