ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบติหน้าที่ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น

13 ก.พ. 67