ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น

09 เม.ย. 67
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ อริยเดช ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม