ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และพนักงานท้องถิ่น

10 มิ.ย. 67
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และพนักงานท้องถิ่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย ชั้น 2 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร อปท. หัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม