ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล

21 ธ.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (ป้องกันพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ความยาวไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว สำนักงานฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างสิ่งล่วงแม่น้ำลำแม่น้ำต่อคณะกรรมการพิจารณารับรองการปลูกสร้างสิ่งล่วงลำแม่น้ำ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงตรวจสอบพื้นที่โครงการแล้ว มีข้อเสนอแนะ ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ดำเนินการแจ้งประสานอำเภอพิมาย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย และเทศบาลตำบลพิมาย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ว่าการปลูกสร้างสิ่งล่วงลำแม่น้ำดังกล่าวมีปัญหาอุปสรรคและผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่อย่างไร
โดยมี นายช่างโยธาธิการชำนาญงาน, ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย, ปลัดอำเภอพิมาย และตัวแทนคณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน เข้าร่วมประชุม