ประชุมวางแผนเตรียมการติดตั้งไฟส่องสว่าง เนื่องด้วยสะพานท่าสงกรานต์ มีการปิดการจราจรถาวร ห้ามยานพาหนะทุกชนิดผ่าน เพื่อรื้อถอน-สร้างใหม่ เป็นเวลา 2 ปี

19 มี.ค. 67
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายทองแถมสมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพิมาย พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมประชุมวางแผนเตรียมการติดตั้งไฟส่องสว่าง เนื่องด้วยสะพานท่าสงกรานต์ มีการปิดการจราจรถาวร ห้ามยานพาหนะทุกชนิดผ่าน เพื่อรื้อถอน-สร้างใหม่ เป็นเวลา 2 ปี จึงมีความจำเป็นต้องใช้ถนนเส้นไทรงามในการสัญจรมากขึ้น ต้องมีการติดตั้งไฟส่องสว่าง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่บนท้องถนนให้สามารถมองเห็นเส้นทางการจราจรได้อย่างชัดเจนและปลอดภัย
โดยมีนายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ท้องพิมาย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เข้าร่วมประชุม
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา