ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลพิมาย

09 ม.ค. 67
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลพิมาย ณ ห้องประชุมชัยวรมัน ชั้น 4 โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยโรงพยาบาลพิมาย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพิมาย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาระบบคุณภาพบริการและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่มารับบริการทั้งอำเภอพิมายและอำเภอข้างเคียง
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย, ประธานมูลนิธิพิมายสงเคราะห์, ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอพิมาย, สาธารณสุขอำเภอพิมาย และหัวหน้าส่วนราชการฯ