ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567

28 พ.ย. 66
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมมือกันจัดให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้นมา และกำหนดให้การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยมี นายสุริยา จันทรา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพิมาย เป็นวิทยากร และผู้แทนจากชุมชนทั้ง 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุม