ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2566 ร่วมกับคณะกรรมการตลาดเมืองพิมาย

10 ต.ค. 66
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย, นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล, นางสาวกัญจนพร มีศิลป์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2566 ร่วมกับคณะกรรมการตลาดเมืองพิมาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพิมาย ชั้น 2