ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาและประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และพนักงานท้องถิ่น

09 พ.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาและประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และพนักงานท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธาน พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.นคราชสีมา, ผู้บริหาร ทุก อปท. และหัวหน้าส่วนราชการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม