พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๖

25 เม.ย. 66