พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

23 ต.ค. 66
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566
นายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นางพุทธชาติ เหล่าปิ่นรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา, ข้าราชการเทศบาลตำบลพิมายและเจ้าหน้าที่เทศกิจ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอพิมาย เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธี