พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2566

08 พ.ย. 66
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566
โดยมีนายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วงดุริยางค์โรงเรียนพิมายวิทยา เข้าร่วมพิธี