พิธีเปิดการแข่งขันอาหารพื้นบ้านและกองเชียร์ งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566

10 พ.ย. 66
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันอาหารพื้นบ้านและกองเชียร์ งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566
ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี 1.นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย เป็นประธานพิธีเปิดงาน
2.นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ส.ส.เขต 5
3.นายนิกร โสมกลาง ส.ส.เขต 5
4.นายพงษ์พันธ์ พันธุ์ศรีนคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
5.นางปิยมาภรณ์ รัตนจันทร์ ประธานกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพิมาย และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพิมาย เข้าร่วมพิธี