พิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยร้านค้า และพัฒนามาตรฐานร้านอาหารแผงลอย ประจำปี 2566

16 ธ.ค. 66
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยร้านค้า และพัฒนามาตรฐานร้านอาหารแผงลอย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขต
เทสบาลตำบลพิมาย สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาล เช่น อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) เป็นต้น และเป็นการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
โดยมี นายฐาปะนะ วิชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนายสมรัฐ นัยรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากร และผู้ประกอบอาหารจำหน่าย เข้าร่วมโครงการ