พิมายเมืองสะอาด

30 มิ.ย. 67

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บและขนขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย เพื่อสร้างความสะอาดและสภาพแวดล้อมที่ดีให้ชุมช