พิมายเมืองสะอาด

29 มิ.ย. 67

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานลงพื้นที่ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาดตา ในพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย