มติในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

09 ม.ค. 67

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา