มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดนครราชสีมา

20 พ.ค. 65