รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒)

02 ก.ค. 62

งวดที่ 1