รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งวดที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๒)

02 ก.ค. 62

งวดที่ 2