รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลพิมาย ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

22 ธ.ค. 65