ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การอยู่อาศัยหรือทำกินในโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักาาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเชตห้ามล่าสัตว์ป่า (มาตรา 121 วรรคสอง)

24 พ.ค. 64