ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ว่าด้วยการอยู่อาศัยหรือทำกินตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อการดำรงชีพอย่างเป็นปกติธุระ (มาตรา 121 วรรคสี่)

24 พ.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :