ลงพื้นที่ตรวจประเมินสุขาภิบาล(SAN) ตลาดประเภทที่ 1

25 มิ.ย. 67
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
     สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจประเมินสุขาภิบาล(SAN) ตลาดประเภทที่ 1 ร่วมกับเทศบาลตำบลพิมาย โดยมี นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่รับการตรวจประเมิน ณ ตลาดสด(แม่ทองดี) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา