ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง

03 ก.ค. 67
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567
เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอพิมายและโรงพยาบาลพิมาย ลงพื้นที่สำรวจ และดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มเปาะบางในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพิมาย จำนวน 10 ครัวเรือน ประกอบด้วย
1.ชุมชนบ้านส่วยพัฒนา 5 ครัวเรือน
2.ชุมชนสามสระสามัคคี 2 ครัวเรือน
3.ชุมชนคนวัดเดิม 2 ครัวเรือน
4.ชุมชนประตูชัย 1 ครัวเรือน

โดยมี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่สังเกตการสำรวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้