วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

28 ส.ค. 66

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช เป็นประธานในการมอบเงินอุดหนุน

โดยมี นายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาลตำบลพิมาย รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพิมาย, นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา, พนักงานราชการ ครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้